Vaše přání, náměty, připomínky

Máte přání, námět, připomínku nebo se vám na naší službě něco nelíbí?

Nebojte se nám to sdělit. Každé přání, námět, připomínka nebo stížnost nám může pomoci zkvalitnit službu.

Sdělit nám své podněty může kdokoliv: zájemci o službu, uživatelé, jejich blízcí, opatrovníci, klíčoví pracovníci či organizace a instituce. Podněty je možné sdělit osobně, písemně nebo telefonicky. Podnět může podat i třetí osoba. Podněty je možné sdělit také anonymně.

Přání, námět, připomínku i stížnost lze dát každému pracovníkovi z organizace. Pracovník je předá vedoucímu pracoviště. Přáními, náměty a připomínkami se zabýváme na společných poradách. Stížnosti řeší vedoucí pracoviště. Pokud je stížnost podána proti vedoucímu pracoviště, řeší jí ředitel. Pokud je podána proti řediteli, zabývá se jí správní rada. Lhůta pro vyřízení stížností je 30 dní, pokud by to bylo nutné, může lhůtu ředitel prodloužit.

O řešení stížnosti je stěžovatel informován. Pokud je stížnost podána třetí osobou a týká se konkrétního uživatele, je i on o stížnosti a jejím řešení informován. Anonymní stížnost je možné dát do schránky na běžnou poštu, která je umístěna mimo prostory pracoviště. V případě podání anonymní stížnosti se stěžovatel o jejím řešení dozví z nástěnky.

Pokud není stěžovatel s řešením stížnosti spokojen, může se odvolat k řediteli organizace, ke správní radě nebo k ombudsmanovi – veřejnému ochránci práv: Údolní 39, 602 00 Brno, tel: 542 542 888, e-mail: podatelna@ochrance.cz.