Podpora při uplatňování práv

Cíle programu: 

 • Vyřídit si s podporou záležitosti na úřadech (evidence na ÚP, sociální dávky, PnP, invalidní důchod, kompenzační pomůcky, apod.)
 • Vědět, na co mám právo a jaké jsou moje povinnosti.
 • Získat vhodné pracovní uplatnění v běžném prostředí.
 • Udržet si vhodné pracovní uplatnění v běžném prostředí. 
 • Orientovat se v možnostech dalšího vzdělávání. 
 • Umět se bavit o aktuálních společenských tématech a orientovat se v informacích z médií. 

Součástí služby tak může být například:

 • pomoc při vyřizování sociálních dávek ( invalidní důchod; příspěvek na péči; dávky ze systému státní sociální podpory, hmotné nouze; podpora v nezaměstnanosti; podpora při rekvalifikaci; kompenzační pomůcka, apod.)
 • pomoc při jednáních, kde jsou dotčena lidská práva (jednání s OSPOD o rodičovských právech, opatrovník, opatrovnická rada, soudy – omezení/navrácení svéprávnosti; jiný poskytovatel sociální služby; škola apod.)
 • pomoc při vstupu a udržení se na trhu práce (krátkodobá podpora zaměřená na 1 z těchto oblastí: podpora při hledání práce / podpora při vstupu do zaměstnání / podpora při udržení zaměstnání)

Služba je uzavírána na dobu 1 roku. 

Skupinové aktivity:

Podpůrná skupina pracujících

 • Kdo navštěvuje podpůrnou skupinu? 
  Lidé, kteří si nalezli pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce. 
 • Co je obsahem skupiny?  
  Mapování situací v práci, problémových oblastí. Vzájemná výměna zkušeností, sdílení a řešení problému ve skupině, diskuse.
  Častá témata: situace v práci, vztahy na pracovišti, nástup do práce, firemní kultura, sebehodnocení, kritika, apod.
 • Jak skupina funguje? 
  Je to otevřená skupina, účastníci se mohou v průběhu setkávání měnit. Součástí skupiny je i asistent, který jí poskytuje potřebnou míru podpory.
  Frekvence setkávání: jednou za 2-4 měsíce – v prostorách organizace.

Diskusní klub

 • Kdo navštěvuje diskusní klub? 
  Lidé, kteří mají zájem pravidelně se potkávat a společně diskutovat o tom, co se kolem nás děje.
 • Co je obsahem klubu?
  Porozumění aktuálnímu dění ve společnosti (aktuálním společenským tématům, infromacím z médií, apod.). Trénink dovedností souvisejících s vyhledáváním informací, prezentací vlastního názoru, prosazením v kolektivu, apod. Diskuse, sdílení zkušeností.
  Nejčastější témata:  aktuality z televizních zpráv, politika, ekonomika, práva, radosti i starosti života, apod.
 • Jak klub funguje?
  Součástí skupiny je i asistent, který jí poskytuje  potřebnou míru podpory (např. ve vyhledávání a porozumění informací, při cestování apod.)
  Frekvence setkání: jednou za měsíc – v prostorách organizace nebo mimo ni (v parku, restauraci, apod.)