Výhody dle legislativy

Slevy na dani
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů

 • 18 000 Kč ročně za každého zaměstnance se zdravotním postižením (1. a 2. stupeň invalidity)
 • 60 000 Kč ročně za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením (3. stupeň invalidity)

Pro výpočet slev je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením (dle pracovního úvazku)

Příspěvky úřadu práce

Příspěvek na vytvoření chráněného místa (§75)

 • na základě písemné dohody s úřadem práce
 • musí být obsazeno osobou se zdravotním postižením po dobu 3 let
 • výše příspěvku může činit max. osminásobek (místo pro osobu se zdravotním postižením) nebo max. dvanáctinásobek (místo pro osobu s těžším zdravotním postižením – 3. st. invalidity) průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku

Příspěvek při přípravě k práci osoby se zdravotním postižením (§73)

 • k úhradě nákladů spojených s přípravou k práci (v rámci pracovní rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením)
 • na základě písemné dohody s úřadem práce

Veřejně prospěšné práce (§112)

 • jedná se o časově omezené pracovní příležitosti ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, např. údržba veřejných prostranství, úklid a údržba veřejných budov
 • tato místa vytváří zaměstnavatel, na dobu nejdéle 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání
 • může být poskytnut příspěvek až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů včetně pojistného na sociální zabezpečení

Společensky účelná pracovní místa (§113)

 • pracovní místa zřízená nebo vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání (evidované na úřadě práce), kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem (nejen pro osoby se zdravotním postižením)
 • zřízení nového místa – výše příspěvku závisí na míře nezaměstnanosti v daném okrese a počtem zřízeným míst (od čtyřnásobku do max. osminásobku průměrné mzdy)
 • vyhrazení pracovního místa – příspěvek může být poskytován až do výše vynaložených prostředků na mzdy na zaměstnance přijatého na vyhrazené místo, včetně pojistného na sociální zabezpečení, může být poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců

Příspěvek na zapracování (§116)

 • příspěvek na zapracování může úřad práce poskytnout, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému úřad práce věnuje zvýšenou péči (nejen pro osoby se zdravotním postižením)
 • příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 3 měsíců
 • měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance pověřeného zapracováním může činit nejvýše polovinu minimální mzdy

Plnění povinného podílu
Zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§81 – §84)

 • zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, mají povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením
 • povinný podíl činí 4 % z celkového průměrného přepočteného počtu zaměstnan
 • zaměstnavatelé mohou plnit povinný podíl některým ze způsobů nebo jejich vzájemnou kombinací

Způsoby plnění povinného podílu zaměstnávání OZP

 • zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru
 • odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům
 • odvodem do státního rozpočtu