Individuální projekt II

esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK

Projekt „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II“, reg. číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00078, je realizován od 14. 4. 2014 do 31. 12. 2014 na základě Smlouvy o poskytování služby „Sociální rehabilitace ambulantní“, č. smlouvy
S – 0577/SOC/2014.

Tento projekt je zaměřen na posilu osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka tak, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života.

V rámci projektu poskytujeme tyto úkony:
a) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Základní úkony služby realizujeme prostřednictvím těchto konkrétních programů:
1. Kurzy pro podporu samostatného života
Kurz cestování:
Kurz vaření – úroveň 1,2
Kurz hospodaření s penězi
2. Kurzy pro život ve společnosti
Kurz práce s počítačem
Kurz jak trávit volný čas
3. Rekvalifikační kurzy
Obsluha osobního počítače
Pomocný administrativní pracovník
4. Workshopy pro osoby pečující a pro rodinné příslušníky lidí se zdravotním postižením
5. Sociální poradenství v rámci sociální rehabilitace
6. Sebeobhájci
7. Tranzitní program
8. Rodičovství osob s mentálním postižením

Časový rozsah služby: každý pracovní den od 7:00 do 15:30, individuálně lze službu poskytnout i mimo pracovní dobu, dle domluvy a potřeb uživatele a dle pracovních možností pracovníka a dle cílů v individuálním plánu služby

Metody práce s uživatelem: individuální, skupinové, využití videokamery, nácviku tréninku v přirozeném prostředí uživatele, na pracovišti uživatele v prostorách poskytovatele sociální služby

Cílová skupina (okruh osob, pro které je služba určena a pro které určena není):

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s duševním onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se sociálním znevýhodněním (pouze pracoviště Kutná Hora)

Věkové kategorie:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • Služba není určena pro osoby v již neproduktivním věku.

Plánovaný počet uživatelů služby za měsíc/dobu plnění: Plánovaný počet podpořených osob bude za dobu trvání projektu minimálně 51 osob z cílové skupiny na pracovištích v Kutné Hoře a v Benešově.