Ze školy do práce

Projekt Ze školy do práce byl podpořen:

Grantové schéma SROP, Opatření 3.2 – Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji, ESF (80%), státní rozpočet (10%), rozpočet Středočeského kraje (10%)

Období realizace: 1.9.2005 – 30.6.2006
Projekt byl realizován ve Středočeském kraji prostřednictvím benešovské agentury Podporovaného zaměstnávání o.s. Rytmus.
Realizátor: o.s. Rytmus
Partnery projektu byli: Starozámecká restaurace Votice; Benerest, s.r.o.; MŠ Heřmaničky; o.s. Villa Vallila a Město Votice.

Cílem projektu bylo zvýšení efektivity Tranzitního programu (TP) ze školy do práce pro absolventy praktických škol na Benešovsku. V regionu bylo vytipováno několik partnerů z řad drobných zaměstnavatelů, na jejichž pracovištích probíhaly individuální praxe studentů PŠ a to v souladu s metodikou Podporovaného zaměstnávání.

Dále projekt vytvořil podmínky k realizaci rekvalifikačního kursu „Základní obsluha PC“ pro uživatele našich služeb a tento kurs byl zahájen, včetně didaktického, metodického, technického a personálního zajištění kursu. Byla vytvořena metodická příručka a vybaveno pracoviště pro provádění kursu.

Klíčové aktivity projektu:

  • Tranzitní program ze školy do práce: Navázání spolupráce s Pomocnou školou (PŠ), vytipování zájemců o TP. Vytipování vhodných zaměstnavatelů, jednání o partnerství. Sestavení osobního profilu uživatele a za spolupráce uživatele TP, agentury, zaměstnavatele a školou vytvoření individuálního plánu praxe. Individuální praxe na běžných pracovištích za podpory pracovního asistenta, trénink pracovních návyků a pracovních dovedností v průběhu delšího časového období, příprava na budoucí zaměstnání a získání odborné praxe. Závěrečné vyhodnocení praxe.
  • Zlepšení dovedností při práci s PC: Vyhodnocení zájmu a potřeby klientů zlepšit své dovednosti při práci s PC, nabídka kursu Úřadu práce v Benešově, zajištění podmínek pro akreditaci kursu (MŠMT). Zpracování a podání žádosti o pověření provádět rekvalifikaci. Didaktické, metodické, technické a personální zajištění kursu – vytvoření Metodické příručky pro kurs základní obsluhy PC. Příručka byla vyhotovena v tištěné podobě a zároveň jako CD. Zřízení pracoviště pro realizaci kursu, proškolení lektorů – kurs je přizpůsobený potřebám cílové skupiny uživatelů. Zkušební zahájení kursu včetně závěrečné evaluace.

logo_srop_160pix          logo_eu          logo_mmr

Spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a rozpočtem Středočeského kraje.