Rytmus školí

Rytmus školí vytvoření vzdělávacího modulu pro osoby pečující o osobu blízkou

Finanční podpora: Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK

 

Období realizace: 1.5.2010 – 30.4.2012
Realizátor: Rytmus Benešov, o.p.s.
Popis projektu: Projekt reaguje na potřebu vzdělávání osob, které mají bezprostřední vliv na život lidí s postižením (rodiče, opatrovníci, další rodinní příslušníci). Vzdělávání jim umožní získat potřebné infromace a v konečném důsledku tak budou podpořeni také uživatelé sociálních služeb, kterým vyšší informovanost jejich blízkých osob významně zlepší přístup k přirozeným zdrojům ve společnosti.

Cílová skupina: Osoby pečující o osobu blízkou, převážně osoby pečující o osobu s mentálním postižením

Účast na vzdělávání umožní pečujícím osobám získat potřebné infromace a navázat kontakt s lidmi, kteří se nacházejí v podobné situaci. Umožní jim poznat zkušenosti ostatních lidí s obdobnými problémy a nalézt řešení ke svému problému. Po získání znalostí a zkušeností mohou následně sami pečující poskytnout podporu osobám v podobné situaci. Vzdělávání povede v neposlední řadě k osobnímu růstu pěčujících osob, zvýší jejich kvalitu života a umožní jim lépe se vypořádat s náročnou životní situací. Podpoří také jejich návrat na pracovní trh.

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zkvalitnit práci s uživateli (převážně lidé s mentálním postižením) prostřednictvím vytvoření vzdělávacího modulu pro osoby pečující o osobu blízkou a jeho předložení k akreditaci MPSV.

Klíčové aktivity

  • Vytváření vzdělávacího modulu – V průběhu projektu bude vytvořen vzdělávací modul, který bude pokrývat vzdělávací a informační potřeby cílové skupiny. Předpokládaný rozsah vzdělávacího modulu: 60 hodin.
  • Propagace vzdělávacího modulu – Vytvořený modul bude porpagován formou letáku (náklad 100 ks), inzerce v tisku, na webových stránkách organizace, atd.
  • Informační brožura – Pro potřeby účastníků kurzu bude vytvořena stručná informační brožura, shrnující nejdůležitější informace, doporučení a důležité kontakty (náklad 50 ks).
  • Zkušební běh kurzu – V rámci projektu proběhne 1 zkušební běh kurzu, kterého se zúčastní min.6 frekventantů.

Před ukončením projektu bude vzdělávací modul předložen MPSV k akreditaci.

Výstupy projektu ke stažení

Tisková zpráva k zahájení projektu
„Nemusíte na to být sami“ – příručka pro osoby pečující o osobu blízkou