Pacifik

Projekt Pacifik byl podpořen prostřednictvím:

NROS – Blokový grant pro NNO finančních mechanismů EHP/Norska, CZ 0004 – 1.výzva, Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO.
Období realizace: 14.6.2007 – 13.7.2008
Realizátor: do 31.12.2007 o.s. Rytmus, od 1.1.2008 Rytmus Benešov, o.p.s.
Partnerem projektu byla Česká Unie pro podporované zaměstnávání.

Cílem projektu Pacifik bylo změnit situaci osob – držitelů plného invalidního důchodu podle § 39 pís. a) zákona č. 155/1995Sb. o důchodovém zabezpečení, a to prostřednictvím novely zákona o zaměstnanosti. Projekt tak reagoval na výzvu k vytvoření dílčích změn/opatření v prioritě Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu.

Lidé, kteří tráví velkou část svého života v zařízeních sociální péče jsou obvykle charakterizováni několikanásobným znevýhodněním: těžším zdravotním znevýhodněním, izolovaností a značným omezením možností využívat pomoc veřejných zdrojů, včetně prostředků aktivní politiky zaměstnanosti. Ta je totiž podle zákona o zaměstnanosti umožněna pouze těm osobám, které nejsou držiteli plného invalidního důchodu podle § 39 pís. a) zákona č. 155/1995Sb., o důchodovém zabezpečení. Držitelé zmíněného typu invalidního důchodu jsou tak diskriminováni v dosažení pomoci z prostředků, které jsou běžně využívané ostatními lidmi (prostředků tzv. aktivní politiky zaměstnanosti).

Projekt zároveň reagoval na zavedenou praxi v ústavních zařízeních, kde z 99% jejich obyvatel nepracuje buď vůbec nebo bez jakéhokoli oficiálně uzavřeného pracovně právního vztahu. Tato informace vychází z provedené analýzy pracovního uplatnění klientů ÚSP ve Středočeském kraji, kterou zpracovala Česká unie pro podporované zaměstnávání a o.s. Rytmus v roce 2005.

Změny popsaného stavu probíhaly prostřednictvím projektu na základě spolupráce s konkrétním zařízením sociální péče ve Středočeském kraji – Domovem Iváň, kde většinu obyvatel tvoří právě držitelé plného invalidního důchodu.
Pro implementaci projektu jsme zvolili formu přímé spolupráce s konkrétními znevýhodněnými lidmi, protože jsme přesvědčeni o jedinečnosti tohoto přístupu a zároveň o jeho pravdivosti a jasné argumentační výmluvnosti pro účely změny zákona.
Ke spolupráci byli přizváni zástupci skupiny Sebeobhájců, kteří již získali pracovní uplatnění na pracovním trhu (nikoli v chráněných dílnách). Cílem působení sebeobhájců je motivování obyvatel zařízení sociálních služeb pro zájem pracovat, resp. registrovat se na úřadech práce. Sebeobhájci byla rovněž vytvořena prezentace, jejímž smyslem je přibližovat smysl a důležitost práce osob s mentálním postižením úředníkům úřadů práce i zaměstnancům MPSV.

Klíčové aktivity projektu:

  • Analýza situace pracovního uplatnění v konkrétním zařízení sociální péče – Domově Iváň; místní šetření, vyhodnocení a porovnání a analýzou celkového stavu v oblasti pracovního uplatnění klientů ústavní péče ve Středočeském kraji.
  • Informování obyvatel Domova Iváň o právu na pracovní uplatnění, motivace toto právo využít; besedy se sebeobhájci a s pracovníky Rytmus Benešov, prezentace pro úřady práce.
  • Vytvoření a realizace plánů služby sociální rehabilitace pro obyvatele Domova Iváň; vzorové plány sociální rehabilitace, nabídka přímého vyhledávání práce pomocí metody podporované zaměstnávání, nabídka rekvalifikačních kurzů a dalších vzdělávacích aktivit, spolupráce s úřadem práce – žádost o pracovní rehabilitaci.
  • Vytvoření znění novely zákona o zaměstnanosti; na základě provedených analýz i konkrétních kasuistik, ve spolupráci s Českou unií pro podporované zaměstnávání, spolupráce s externím odborníkem v oblasti pracovního práva.
  • Využití příkladů dobré praxe (besedy, prezentace) pro motivaci k využití práva na placené zaměstnání v dalších zařízeních sociální péče – besedy v dalších 4 zařízeních na Benešovsku a Kutnohorsku.

Ke stažení:

O projektu Pacifik – snadné čtení

logo_eeanorway_aktualni         logo_eea_aktualni         NROS_logo_male

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.