Pacifik II

Projekt Pacifik II byl podpořen prostřednictvím:

NROS – Blokový grant pro NNO Finančních mechanismů EHP/Norska, CZ 0004 – 2.výzva, Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO.
Období realizace: 1.7.2008 – 30.6.2010
Realizátor: Rytmus Benešov, o.p.s.
Partnerem projektu je Česká Unie pro podporované zaměstnávání.

Cíle projektu: Obecným cílem projektu je změnit situaci lidí převážně s mentálním postižením, kteří žijí dlouhodobě v ústavní péči a u nichž je možné doložit mnohostrannou diskriminaci při využívání běžných zdrojů společnosti. Konkrétními cíli jsou:

 • Systematicky řešit situaci jednotlivých zněvýhodněných obyvatel domovů pro osoby se zdravotním postižením – s využitím služby sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání.
 • Posílit právní a občanské vědomí obyvatel domovů pro osoby se zdravotním postižením – s využitím nástroje vytvoření skupiny Sebeobhájců.
 • Přispět konkrétními výstupy projektu k prosazování systémových změn v oblasti diskriminace obyvatel domovů pro osoby se zdravotním postižením při využívání běžných zdrojů společnosti.
 • Zvýšit infromovanost odborné i širší veřejnosti v oblasti využívání běžných zdrojů společnosti a uplatňování práv obyvatel domovů pro osoby se zdravotním postižením.

Aktivitami projektu jsou:

 • Individuální podpora klientů
  • V rámci této aktivity bude vytvořeno nové pracoviště v Kutné Hoře a posíleno stávající pracoviště v Benešově. Na obou pracovištích bude poskytována služba sociální rehabilitace s využitím metody Podporované zaměstnávání.
  • Za účelem zvyšování kompetencí při využívání běžných zdrojů, uplatňování práv a zájmů budou uživatelům služby nabízeny kursy, zejména „Kurs hospodaření s penězi“, „Kurs samostatného cestování“ a kurs „Základní obsluha PC“.
  • Ve spolupráci s ÚP bude uživatelům nabízena také možnost profesních rekvalifikací v pomocných profesích.
  • Proběhne prezentace na ÚP v Kolíně.
 • Skupiny Sebeobhájců
  • V rámci této aktivity proběhnou v domovech pro osoby se zdravotním postižením prezentace o sebeobhajování. Zájemcům bude distribuován informační leták (ve formě „easy to read“) a pozvánka na 1.setkání skupiny.
  • Vzniknou 2 skupiny Sebeobhájců – v Benešově a v Kutné Hoře. Skupiny se budou scházet podle potřeby, minim. 1krát měsíčně.
 • Systematické sledování projevů diskriminace
  • V rámci této aktivity bude vytvořen sytém pro sledování projevů diskriminace obyvatel domovů pro osoby se zdravotním postižením při využívání běžných zdrojů společnosti. Bude vytvořen popis oblastí, v nichž jsou tito lidé omezováni z hlediska uplatňování svých práv. Bude vytvořen formulář pro zaznamenávání výsledků sledování.
  • Výzkum bude 1krát za 6 měsíců vyhodnocen a bude z něj vypracována zpráva doplněná o kazuistiky.
  • Na závěr realizace aktivity bude zpracováno závěrečné hodnocení, které bude dále publikováno.
 • Konference a výstava
  • V rámci této aktivity bude uspořádána krajská konference, která bude mapovat možnosti při využívání běžných zdrojů a upltňování práv obyvatel domovů pro osoby se zdravotním postižením.
  • Na konferenci budou zároveň prezentovány výsledky jednotlivých aktivit projektu.
  • Konference bude slavnostně zahájena putovní fotografickou výstavou „Hledám si práci – chci být užitečný“.

Výstupy projektu ke stažení:
(Výstupy týkající se aktivity „Skupiny Sebeobhájců“ naleznete v samostatné části webových stránek „Sebeobhájci“)